Top
 

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden De Relaxplek

Versie 1.0 (01-01-2021)

 1. BEGRIPPEN

1.1 De Relaxplek, een handelsnaam van Yoga Vibes B.V., is gevestigd aan de Zeilenmakersstraat 1C 1551 AA te Westzaan. De Relaxplek is in het handelsregister geregistreerd onder nummer 71702555.

1.2 Algemene Voorwaarden: deze door De Relaxplek gehanteerde algemene voorwaarden. De voorwaarden zijn terug te vinden en te downloaden op de website van De Relaxplek.: www.derelaxplek.nl .

1.3 Aanvullende algemene voorwaarden: de aanvullende algemene voorwaarden die van toepassing zijn op specials en trainingen die door De Relaxplek zijn georganiseerd.

1.4 Deelnemer: de persoon die gebruikt maak van een sessie, persoonlijke begeleiding, behandeling, special, training of enig ander product of dienst van of bij De Relaxplek.

1.5 Lid: deelnemer met een lidmaatschap of rittenkaart van De Relaxplek.

1.6 Abonnement: lidmaatschap, contract voor het volgen van sessies bij De Relaxplek. Door De Relaxplek uitgegeven of uit te geven en door een lid maandelijks te betalen of betaald, per automatische incasso. 

1.7 Rittenkaart: een bepaald aantal vooraf betaalde sessies, te volgen bij De Relaxplek door de deelnemer.

1.8 Kalendermaand: periode van de eerste tot en met de laatste dag van een maand, bijvoorbeeld een (1) tot en met eenendertig (31) januari.

1.9 Abonnementsmaand: periode vanaf de dag dat het online betalingsproces met succes is afgerond tot dezelfde dag van de volgende maand, bijvoorbeeld van twaalf (12) januari, de dag waarop online aankoop heeft plaatsgevonden, tot twaalf (12) februari.

1.10 Website: de website van De Relaxplek: www.derleaxplek.nl

1.11 Special: een special, anders dan een sessie, georganiseerd door De Relaxplek.

1.12 Training: een training, anders dan een special of sessie, georganiseerd door De Relaxplek.

 1. TOEPASSELIJKHEID

2.1. Door deelname aan een sessie, special, training of door gebruik te maken van een ander product of dienst van De Relaxplek verklaart de deelnemer zich akkoord met de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden. Deze Algemene Voorwaarden zijn bij uitsluiting van toepassing op alle lidmaatschappen en, voor zover van toepassing, op de jaarkaarten, rittenkaarten, zwangerschapssessies en alle andere producten en diensten van en bij De Relaxplek.

2.2 De Relaxplek heeft het recht deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. Op de website is altijd de meest recente en geldende versie van de Algemene Voorwaarden beschikbaar. Eventuele wijzigingen van de Algemene Voorwaarden zullen vooraf per nieuwsbrief worden aangekondigd.

 1. LIDMAATSCHAP: ABONNEMENT, RITTENKAART, en PROEFSESSIE

3.1 Sessies kunnen door de deelnemer gevolgd worden met een lidmaatschap: abonnement of een rittenkaart. Deze zijn altijd strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Indien de deelnemer geen gebruik maakt van het recht van deelname aan de sessies, vindt er in geen geval restitutie plaats van het sessiegeld.

3.2 Op het moment dat het betalingsproces succesvol is afgerond komt het lidmaatschap komt tot stand.

3.3 Ter keuze van de deelnemer geeft De Relaxplek de volgende lidmaatschappen uit: abonnementen, rittenkaarten, proefsessie.

3.4 Een abonnement kan op elk gewenst moment in de maand gestart worden en geschiedt middels een online aankoop via de website. Het abonnement gaat in vanaf het moment dat het online betalingsproces met succes is afgerond. De eerste maand zal verhoogd zijn worden met de hoogte van het inschrijfgeld (€12,50). Tijdens het online betalingsproces wordt akkoord gegeven voor een machtiging voor automatische incasso welke na het verlopen van de eerste abonnementsmaand van kracht gaat. Het abonnement kan maandelijks, voor de vijftiende (15e) van de lopende kalendermaand opgezegd worden. Zie hiervoor hoofdstuk 7: “beëindiging lidmaatschap”.

 1. ABONNEMENTEN

4.1 1x per week

Met een  één (1) keer per week abonnement heeft de deelnemer recht op één (1) sessie per week, zolang het lidmaatschap loopt. Een gemiste sessie kan in dezelfde week op een ander moment worden ingehaald. Na het verstrijken van elke abonnementsmaand wordt het abonnement stilzwijgend verlengd. Betaling vindt maandelijks per automatische incasso plaats.

4.2. Onbeperkt

Met een onbeperkt abonnement heeft de deelnemer recht op een ongelimiteerd aantal sessies per maand, zolang als het lidmaatschap loopt. Na het verstrijken van elke abonnementsmaand wordt het abonnement stilzwijgend verlengd. Betaling vindt maandelijks per automatische incasso plaats.

 1. RITTENKAART

5.1 5x Rittenkaart

De vijf (5) rittenkaart geeft recht op vijf (5) sessies en is drie (3) maanden geldig. Deze periode activeert vanaf voltooide betaling. Betaling geschiedt van te voren en in enen per Ideal via de website. Niet gebruikte ritten komen te vervallen bij het verlopen van de periode van drie (3) maanden.

5.2 10x Rittenkaart

De tien (10) rittenkaart geeft recht op tien (10) sessies en is zes (6) maanden geldig. Deze periode activeert vanaf voltooide betaling. Betaling geschiedt van te voren en in enen per Ideal via de website. Niet gebruikte ritten komen te vervallen bij het verlopen van de periode van zes (6) maanden.

 1. PROEFSESSIES

6.1 Proefsessie

Iedere toekomstige deelnemer heeft recht op het volgen van een (1) gratis proefsessie. Indien deelnemer meerdere sessies wil uitproberen alvorens een lidmaatschap te sluiten kan de deelnemer gebruik maken van een rittenkaart of het eenmalige proefarrangement.

6.2 Proefarrangement

Het proefarrangement geeft recht op drie (3) verschillende sessies. Het arrangement is een (1) maand geldig en wordt per leerling eenmalig verstrekt. De periode activeert vanaf voltooide betaling. Betaling geschiedt van te voren en in enen per Ideal via de website. Niet gebruikte ritten komen te vervallen bij het verlopen van de periode van een (1) maand.

 1. BEËINDIGING LIDMAATSCHAP

Het verzoek tot beëindigen van het lidmaatschap dient te geschieden voor de vijftiende (15e) van de lopende kalendermaand per e-mail aan administratie@derelaxplek.nl om van effect te gaan vanaf de eerste (1e) van de eerstvolgende kalendermaand. Dit wil zeggen dat het abonnement vanaf de eerste (1e) van de eerstvolgende kalendermaand het abonnement niet meer zal worden verlengd.

Voorbeeld 1:
Zegt het lid tussen de dertigste/eenendertigste (30e/31e) van de vorige kalendermaand en de vijftiende (15e) van de huidige kalendermaand op, dan kan het lid nog sessies volgen totdat de abonnementsmaand na de eerste (1e) van de eerstvolgende kalendermaand verstrijkt.

Is het verzoek tot beëindiging op of na de vijftiende (15e) van het lopende kalendermaand ingediend dan zal deze de eerste (1e) van de kalendermaand na de eerstvolgende kalendermaand ingaan. Restitutie van sessiegeld is niet mogelijk.

Voorbeeld 2:
Zegt het lid tussen de veertiende (14e) van de huidige kalendermaand en de eerste (1e) van de volgende kalendermaand op,  dan kan het lid nog sessies volgen totdat de abonnementsmaand na de eerste (1e) van de kalendermaand na de  eerstvolgende kalendermaand verstrijkt.

 1. WIJZIGINGEN LIDMAATSCHAP

Alle overige wijzigingen van het lidmaatschap, zoals bijvoorbeeld het wijzigen van het rekeningnummer of de abonnementsvorm, dienen te geschieden tien (10) werkdagen voor het verstrijken van de lopende abonnementsmaand per email aan administratie@derelaxplek.nl om van effect te gaan bij de eerstvolgende abonnementsmaand. Wijzigingen vermeldt minder dan tien (10) werkdagen voorafgaand aan de nieuwe abonnementsmaand zullen van effect gaan na het verlopen van de eerstvolgende abonnementsmaand. De huidige gegevens blijven de eerstvolgende abonnementsmaand van kracht en de wijziging gaat de abonnementsmaand erna van kracht. Restitutie van sessiegeld is niet mogelijk.

 1. SPECIALS OF EVENEMENTEN (Hierna special(s) genoemd)

9.1 Nadat de deelnemer zich heeft aangemeld voor de specials en het betalingsproces succesvol is afgerond is de plek van de deelnemer gegarandeerd.

9.2 Annulering van deelname kan tot achtenveertig (48) uur voor de geplande special kosteloos door je af te melden via de PaynPlan app.

9.3 Wanneer de deelnemer zich binnen achtenveertig (48) uur voor de geplande special af meldt vindt geen restitutie van inschrijfgeld plaats.

9.4 De Relaxplek behoudt zich het recht om een geplande special te annuleren, zonder opgaaf van reden. In dit geval ontvangt de deelnemer het volledige inschrijfgeld terug. 

9.5 Op de website van De Relaxplek staat altijd het actueel geldende rooster. De Relaxplek behoudt zich het recht dit rooster op elk moment te wijzigingen. Wijzigingen zullen vooraf aangekondigd worden op de website en via een pushbericht vanuit PaynPlan.

 1. ZIEKTE, ZWANGERSCHAP of OVERMACHT

10.1 In geval van een aantoonbare blessure, langdurige ziekte of onvoorziene omstandigheden kan eventueel en uitsluitend in overleg met De Relaxplek worden besloten het lidmaatschap voor bepaalde tijd op te schorten of vroegtijdig te beëindigen. In dit geval dient deelnemer per e-mail contact op te nemen via administratie@derelaxplek.nl. Opschorten duurt -wanneer toegekend- zo lang als nodig is voor het herstel van de deelnemer, met een maximum van twaalf (12) maanden.

10.2 Het is in geen geval mogelijk om met terugwerkende kracht op te schorten of geld retour te krijgen voor een periode waarin geen sessies gevolgd zijn is.

10.3 De Relaxplek raadt het beoefenen van yoga in de eerste drie (3) maanden van de zwangerschap af. Indien de deelnemer toch sessies wenst te volgen dan gebeurt dit geheel op eigen risico en verantwoordelijkheid.

10.4 Indien de deelnemer wegens zwangerschap wil stoppen met het volgen van sessies geldt er een opzegtermijn van een (1) maand.

10.5 Een verzoek om vroegtijdige beëindiging dient tijdig en per e-mail te worden ingediend bij Yoga Vibes B.V.. Yoga Vibes B.V. behoudt zich daarbij het recht te verzoeken om een doktersverklaring. Het verzoek kan ingediend worden per e-mail aan: administratie@derelaxplek.nl

 1. BETALING en PRIJSWIJZIGING

11.1 Wanneer de betaling succesvol is afgerond kan de deelnemer aan de sessies volgens zijn of haar abonnement of rittenkaart deelnemen. De eerste (1e) betaling wordt gedaan via Ideal op de website, de volgende betalingen geschieden door automatische incasso.

11.2 Bij uitblijven van betaling behoudt De Relaxplek zich het recht de deelnemer toegang tot de sessie te weigeren.

11.3 Actueel geldende prijzen voor abonnementen en rittenkaarten staan op de website vermeld. De Relaxplek behoudt zich daarnaast het recht prijzen te wijzigen. Wanneer dit het geval is worden deze wijzigingen vooraf aangekondigd middels een vermelding op de website en een pushbericht via de PaynPlan app.

 1. RESERVEREN/AANMELDEN voor SESSIES

12.1 Deelnemer dient zich via de PaynPlan app aan te melden om aan een sessie deel te kunnen nemen. Reserveren kan vanaf één (1) week van te voren. Tot een (1) uur voor aanvang van de sessie kan deze kosteloos worden geannuleerd via de app. Annuleringen die later dan één (1) uur van te voren worden doorgegeven worden niet geaccepteerd. De sessie zal dan in rekening worden gebracht, hetgeen een mindering van één (1) sessie betekent op het weekabonnement of de rittenkaart.

12.2 Annuleren van een sessie kan alleen via de PaynPlan app, dus niet via telefoon of e-mail.

 1. SESSIEROOSTER

Op de website staat het actueel geldende rooster. De Relaxplek behoudt zich het recht het sessierooster op elk moment te wijzigingen. Wanneer dit het geval is zal dit vooraf worden aangekondigd op de website, via een pushbericht uit de PaynPlan app en /of in de nieuwsbrief.

 1. FEESTDAGEN, VAKANTIE, ANNULERING

14.1 De Relaxplek behoudt zich de vrijheid op (feest)dagen gesloten te zijn. In dit geval zal dit tijdig en vooraf aangekondigd worden op de website, via een pushbericht in de PaynPlan app.

14.2 Sluiting van De Relaxplek wegens vakantie zal tijdig worden gecommuniceerd in het rooster, via e-mail en via de PaynPlan app.

14.3 Feestdagen en vakanties zijn reeds doorberekend in de abonnementsprijzen.

14.4 De Relaxplek behoudt zich het recht voor om een geplande sessie te annuleren of de betreffende sessie door een andere docent te laten geven. In geen enkel geval vindt naar

aanleiding hiervan restitutie van lidmaatschapsgeld plaats.

14.5 Tijdens een langere sluiting (een week of meer) vanwege ziekte, of onvoorziene omstandigheden, wordt de geldigheidsduur van de kaart verlengd met het aantal weken

dat er geen sessie kan worden gegeven.

 1. HUISREGELS

15.1 De Relaxplek vraagt alle deelnemers onderstaande huisregels te respecteren en in acht te nemen:

 • De Relaxplek beschikt over twee (2) parkeerplaatsen op het parkeerterrein tegenover het pand. In de Zeilenmakersstraat is parkeren vrij toegestaan. Parkeer je auto op dusdanige wijze dat andere bezoekers en bewoners er geen last hebben of schade ondervinden. Het terrein van en naast ‘Dirk Witte’ dient te allen tijde vrij te blijven, hier mag niet geparkeerd worden.
 • Voor het pand van De Relaxplek en op het parkeerterrein in het fietsenrek is plaats voor fietsen. Houdt hierbij rekening met andere bezoekers, auto’s en omwonenden en parkeer op een wijze dat zij hier geen last van hebben. Het terrein van en naast ‘Dirk Witte’ dient ten alle tijde vrij te blijven, hier mogen geen fietsen geplaatst worden.
 • Houdt rekening met omwonenden en medebezoekers van De Relaxplek, veroorzaak op geen enkele wijze overlast bij aankomst en vertrek.
 • Draag gemakkelijke zittende kleding. Voorkom onhygiënische lichaamsgeuren en overmatig parfumgebruik. Gebruik geen bodylotions of creme’s.
 • Schoenen zijn in de yogazalen niet toegestaan. Deze kunnen worden achtergelaten in de kleedkamers of de kasten bij de yogazalen.
 • Eten is in de yogazalen niet toegestaan.
 • Drinken is in de yogazalen alleen toegestaan in de vorm van water in een goed afsluitbare drinkfles.
 • De deelnemer mag gebruik maken van een eigen yogamat of van een mat die door De Relaxplek ter beschikking wordt gesteld. Indien gebruikt wordt gemaakt van een mat van De Relaxplek, dient de betreffende deelnemer de mat na gebruik altijd schoon te maken en op te ruimen.
 • Respecteer andere deelnemers en wees bij aankomst en vertrek stil en rustig zodat iedereen van zijn sessie kan genieten.
 • Telefoons dienen bij aanvang van de sessie op stil te worden gezet of het liefst helemaal uit.
 • Dit om zo goed mogelijk van de sessie te genieten en om andere deelnemers niet te storen.
 • Bij aanvang van de sessie wordt de deur van de ruimte gesloten. Gelieve tijdig aanwezig te zijn zodat de sessie zo min mogelijk wordt onderbroken.
 • De Relaxplek neemt de (lichamelijke) integriteit van de deelnemer serieus. Geen enkele vorm van seksueel of seksueel getint gedrag wordt door De Relaxplek getolereerd.

15.2 Wanneer een deelnemer de huisregels, zoals genoemd in 12.1 niet naleeft heeft De Relaxplek het recht deze deelnemer toegang te weigeren en diens lidmaatschap per direct te beëindigen. Er zal dan in geen enkel geval sprake zijn van restitutie van reeds betaald lidmaatschapsgeld.

 1. EIGEN RISICO en AANSPRAKELIJKHEID

16.1 Schade die door de deelnemer al dan niet opzettelijk of door onoordeelkundig gebruik toegebracht wordt aan eigendommen van De Relaxplek dienen te worden vergoed.

16.2 De Relaxplek is in geen enkel geval verantwoordelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van de deelnemer, noch voor enigerlei vorm van lichamelijk letsel voor, tijdens of na sessie.

16.3 De Relaxplek faciliteert sessies van hoge kwaliteit. Ondanks dat, bestaat er altijd kans op het oplopen van blessures. Door deelname aan een sessie of special aanvaardt de deelnemer dit risico. Deelname aan de sessies en specials geschiedt volledig op eigen risico.

16.4 Onderstaande richtlijnen worden door De Relaxplek aangeboden om het risico op blessures te verminderen:

 • Deelname is alleen mogelijk indien gezondheid geen belemmering vormt. Neem bij twijfel, of bij (mogelijke) zwangerschap contact op met jouw huisarts voordat je met sessies begint.
 • Voor je eigen veiligheid is het van groot belang een zwangerschap, blessure, of ander lichamelijk dan wel geestelijk ongemak, te melden aan de docent vóór aanvang van de sessie.
 • Luister goed naar de instructies van de docent en volg deze op. Als je ze niet begrijpt dan ben je er zelf verantwoordelijk voor de docent hierover te informeren zodat je de houdingen toch veilig kunt uitvoeren.
 • Blijf bij het uitvoeren van de houdingen altijd luisteren naar de signalen van je lichaam.
 • Houdt rekening met eventuele lichamelijke beperkingen en accepteer ten alle tijden je grenzen.

 1. KLACHTENPROCEDURE

17.1 Klachten over de diensten of producten van De Relaxplek kunnen per e-mail gezonden worden naar: administratie@derelaxplek.nl ter attentie van Dhr. S. G. Tan

17.2 Ontvangst van de klacht wordt door De Relaxplek binnen twee (2) werkdagen schriftelijk bevestigd. Binnen tien (10) werkdagen ontvangt de verzender inhoudelijk schriftelijk antwoord.

17.3 Van het moment van ontvangstbevestiging dient de deelnemer De Relaxplek in ieder geval vier (4) weken de tijd te geven de klacht in onderling overleg op te lossen. Wanneer deze termijn is verstreken wordt de klacht gezien als een geschil.

 1. TOEPASSELIJKHEID en GESCHILLEN

18.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met De Relaxplek betreffende deelname aan sessies, specials, trainingen of andere vormen van diensten, opleiding, begeleiding, coaching, behandeling of advisering in de ruimste zin van het woord. Op deze Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing

18.2 De Relaxplek hanteert de Nederlandse taalvoering.

18.3 Eventuele geschillen verband houdende met de Algemene Voorwaarden, geldend voor de bij 18.1 genoemde overeenkomsten zullen in eerste instantie, indien mogelijk, in onderling overleg worden opgelost. Wanneer een bevredigende oplossing voor beide partijen niet mogelijk blijkt, kan een juridische weg worden ingeslagen.

 1. PRIVACY VERKLARING

Door het akkoord gaan met deze Algemene Voorwaarden gaat de deelnemer tevens akkoord met de Privacy Verklaring van De Relaxplek. Ga naar https://www.derelaxplek.nl/privacy-verklaring/ voor meer informatie over onze Privacy Verklaring.

 

Download