Top
 

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden De Relaxplek

Versiedatum: 10-12-2021

 1. BEGRIPPEN

1.1 De Relaxplek, is gevestigd aan de Zeilenmakersstraat 6B 1551 AA te Westzaan. De Relaxplek is in het handelsregister geregistreerd onder nummer 82972346.

1.2 Algemene Voorwaarden: deze door De Relaxplek gehanteerde algemene voorwaarden. De voorwaarden zijn terug te vinden en te downloaden op de website van De Relaxplek.: www.derelaxplek.nl .

1.3 Deelnemer: de persoon die gebruikt maak van een sessie, training of enig ander product of dienst van of bij De Relaxplek.

1.4 Lid: deelnemer met een abonnement of rittenkaart van De Relaxplek.

1.5 Abonnement (Eversports gebruikt de term membership): lidmaatschap, contract voor het volgen van sessies bij De Relaxplek. Door De Relaxplek uitgegeven of uit te geven en door een lid maandelijks te betalen of betaald, per automatische incasso.

1.6 Rittenkaart: een bepaald aantal vooraf betaalde sessies, te volgen bij De Relaxplek door de deelnemer.

1.7 Abonnementsmaand: periode, gelijk aan een kalendermaand,  van de eerste tot en met de laatste dag van een maand, bijvoorbeeld een (1) tot en met eenendertig (31) januari.

1.8 Website: de website van De Relaxplek: www.derelaxplek.nl

1.9 Sessie: een op zichzelf staande activiteit dat met regelmaat georganiseerd wordt door De Relaxplek.

1.10 Live sessie: een op zichzelf staande activiteit, met een duur langer dan 1,5 uur, dat met enig regelmaat georganiseerd wordt door De Relaxplek.

1.11 Training: een training, anders dan een (Live) sessie, georganiseerd door De Relaxplek. Kan ook op verzoek van bedrijven gegeven aan personeel. Dit betreft dan maatwerk.

1.12 Activiteit(en): Verzamelnaam voor  sessie(s), training(en) of ander(e) product(en) of dienst(en).

 

 1. TOEPASSELIJKHEID

2.1. Door deelname aan een activiteit van De Relaxplek verklaart de deelnemer zich akkoord met de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden. Deze Algemene Voorwaarden zijn bij uitsluiting van toepassing op alle abonnementen en, voor zover van toepassing, rittenkaarten en alle andere producten en diensten van en bij De Relaxplek.

2.2 De Relaxplek heeft het recht deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. Op de website is altijd de meest recente en geldende versie van de Algemene Voorwaarden beschikbaar. Eventuele wijzigingen van de Algemene Voorwaarden zullen vooraf per nieuwsbrief worden aangekondigd.

 

 1. LIDMAATSCHAP: MEMBERSHIP EN RITTENKAART

3.1 Activiteiten kunnen door de deelnemer gevolgd worden met een lidmaatschap: abonnement of een rittenkaart. Deze zijn altijd strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Indien de deelnemer geen gebruik maakt van het recht van deelname aan de activiteiten, vindt er in geen geval restitutie plaats van het lidmaatschapsgeld.

3.2 Op het moment dat het betalingsproces succesvol is afgerond komt het lidmaatschap komt tot stand.

3.3 Ter keuze van de deelnemer geeft De Relaxplek de volgende lidmaatschappen uit: abonnementen en rittenkaarten.

3.4 Een abonnement kan op elk gewenst moment in de maand gestart worden en geschiedt middels een online aankoop via de website. Het abonnement gaat in vanaf het moment dat het online betalingsproces met succes is afgerond. Tijdens het online betalingsproces wordt akkoord gegeven voor een machtiging voor automatische incasso welke na het verlopen van de eerste abonnementsmaand van kracht gaat. Het abonnement kan maandelijks, voor de eerste (1e) van de volgende kalendermaand, met in acht neming van het opzegtermijn,  opgezegd worden. Zie hiervoor hoofdstuk 6: “beëindiging lidmaatschap”.

 

 1. ABONNEMENTEN

4.1 1x per week (indien opgenomen in het assortiment)
Met een  één (1) keer per week abonnement heeft de deelnemer recht op één (1) activiteit per week, zolang het lidmaatschap loopt. Na het verstrijken van elke abonnementsmaand wordt het abonnement stilzwijgend verlengd. Betaling vindt maandelijks per automatische incasso plaats.

4.2.1 Onbeperkt (indien opgenomen in het assortiment)
Met een onbeperkt abonnement heeft de deelnemer recht op een ongelimiteerd aantal activiteiten per maand, zolang als het lidmaatschap loopt. Na het verstrijken van elke abonnementsmaand wordt het abonnement stilzwijgend verlengd. Betaling vindt maandelijks per automatische incasso plaats.

4.2.2 Mijn Relaxplek Online
Met dit abonnement krijgt het lid onbeperkt toegang tot de online database met de Dieprelax videosessies van de Relaxplek. Deze videosessies zijn af te spelen via het persoonlijk Eversportaccount. Na het beëindigen van het abonnement zullen de videosessies niet meer toegankelijk zijn.

4.3 De abonnementen van De Relaxplek kunnen betrekking hebben op specifieke activiteiten. Lees daarom de beschrijving van het abonnement goed door.

 

 1. RITTENKAART

5.1 5x Rittenkaart (indien opgenomen in het assortiment)

De vijf (5) rittenkaart geeft recht op vijf (5) activiteiten en is drie (3) maanden geldig. Deze periode activeert vanaf voltooide betaling. Betaling geschiedt van te voren en in enen per Ideal via de website. Niet gebruikte ritten komen te vervallen bij het verlopen van de periode van drie (3) maanden.

5.2 10x Rittenkaart (indien opgenomen in het assortiment)

De tien (10) rittenkaart geeft recht op tien (10) activiteiten en is zes (6) maanden geldig. Deze periode activeert vanaf voltooide betaling. Betaling geschiedt van te voren en in enen per Ideal via de website. Niet gebruikte ritten komen te vervallen bij het verlopen van de periode van zes (6) maanden.

5.3 De rittenkaarten van De Relaxplek kunnen betrekking hebben op specifieke activiteiten. Lees daarom de beschrijving van de rittenkaart goed door.

 

 1. BEËINDIGING LIDMAATSCHAP/ABONNEMENT

6.1 Het verzoek tot beëindigen van het lidmaatschap dient te geschieden voor de laatste dag van de lopende kalendermaand per e-mail aan administratie@derelaxplek.nl om, rekening houdend met het opzegtermijn van effect te gaan vanaf de eerste (1e) van de eerstvolgende kalendermaand. Dit wil zeggen dat het abonnement na de eerste (1e) van de eerstvolgende kalendermaand het abonnement niet meer zal worden verlengd.

6.2 Voorbeeld 1:
Zegt het lid op of voor de dertigste/eenendertigste (30e/31e) van de lopende  kalendermaand op, dan kan het lid nog sessies volgen totdat de abonnementsmaand na de eenendertigste (31e) van de volgende kalendermaand verstrijkt.

6.3 Voorbeeld 2:
Is het verzoek tot beëindiging op of na de eerste (1e) van het lopende kalendermaand ingediend dan zal het opzegtermijn ingaan vanaf de eerste (1e) van de volgende kalendermaand. Het lid kan nog sessies volgen totdat de abonnementsmaand na de eenendertigste (31e) van de volgende kalendermaand verstrijkt.

6.4 Restitutie van lidmaatschapsgeld is niet mogelijk.

 

 1. WIJZIGINGEN ABONNEMENT/LIDMAATSCHAP

7.1 Alle overige wijzigingen van het abonnement, zoals bijvoorbeeld het wijzigen van het rekeningnummer of de abonnementsvorm, dienen te geschieden tien (10) werkdagen voor het verstrijken van de lopende abonnementsmaand per email aan administratie@derelaxplek.nl om van effect te gaan bij de eerstvolgende abonnementsmaand. Wijzigingen vermeldt minder dan tien (10) werkdagen voorafgaand aan de nieuwe abonnementsmaand zullen van effect gaan na het verlopen van de eerstvolgende abonnementsmaand. De huidige gegevens blijven de eerstvolgende abonnementsmaand van kracht en de wijziging gaat de abonnementsmaand erna van kracht. Restitutie van sessiegeld is niet mogelijk.

 

 1. EENMALIGE DEELNAME

8.1 Nadat de deelnemer zich heeft aangemeld voor een activiteit en het betalingsproces succesvol is afgerond is de plek van de deelnemer gegarandeerd.

8.2 Annulering van deelname kan tot vierentwintig (24) uur voor de geplande activiteit kosteloos door jezelf af te melden via de Eversports app. In overleg met De Relaxplek kan er een deelname aan een volgende vergelijkbare activiteit worden ingepland. Het inschrijfgeld wordt niet gerestitueerd.

8.3 Wanneer de deelnemer zich binnen vierentwintig (24) uur voor de geplande activiteit af meldt vindt geen restitutie van inschrijfgeld plaats.

8.4 De Relaxplek behoudt zich het recht om een geplande activiteit te annuleren, zonder opgaaf van reden. In dit geval ontvangt de deelnemer het volledige inschrijfgeld terug.

8.5 Op de website van De Relaxplek staat altijd het actueel geldende rooster. De Relaxplek behoudt zich het recht dit rooster op elk moment te wijzigingen. Wijzigingen zullen vooraf aangekondigd worden via de e-mail en zullen zichtbaar zijn in het rooster op de website.

 

 1. ZIEKTE, ZWANGERSCHAP OF OVERMACHT

9.1 In geval van een aantoonbare blessure, langdurige ziekte of onvoorziene omstandigheden kan eventueel en uitsluitend in overleg met De Relaxplek worden besloten het lidmaatschap voor bepaalde tijd op te schorten of vroegtijdig te beëindigen. In dit geval dient deelnemer per e-mail contact op te nemen via administratie@derelaxplek.nl. Opschorten duurt -wanneer toegekend- zo lang als nodig is voor het herstel van de deelnemer, met een maximum van twaalf (12) maanden.

9.2 Het is in geen geval mogelijk om met terugwerkende kracht op te schorten of geld retour te krijgen voor een periode waarin geen activiteiten gevolgd zijn.

9.3 De Relaxplek raadt bij zwangerschap aan om de docent/trainer hierover te informeren vóór aanvang van de activiteit. Indien de deelnemer, na afraden door de docent/trainer, toch de activiteiten wenst te volgen dan gebeurt dit geheel op eigen risico en verantwoordelijkheid.

9.4 Indien de deelnemer wegens zwangerschap wil stoppen met het volgen van activiteiten geldt er een opzegtermijn van één (1) maand.

9.5 Een verzoek om vroegtijdige beëindiging dient tijdig en per e-mail te worden ingediend bij De Relaxplek. De Relaxplek behoudt zich daarbij het recht te verzoeken om een doktersverklaring. Het verzoek kan ingediend worden per e-mail aan: administratie@derelaxplek.nl.

 

 1. BETALING EN PRIJSWIJZIGING

10.1 Wanneer de betaling succesvol is afgerond kan de deelnemer aan de activiteiten volgens zijn of haar abonnement of rittenkaart deelnemen. De eerste (1e) betaling wordt gedaan via Ideal of één van de andere aangeboden betaalopties op de website. De volgende betalingen geschieden door automatische SEPA incasso.

10.2 Bij uitblijven van betaling behoudt De Relaxplek zich het recht de deelnemer toegang tot de activiteiten te weigeren.

10.3 Actueel geldende prijzen voor abonnementen en rittenkaarten staan op de website vermeld. De Relaxplek behoudt zich daarnaast het recht prijzen te wijzigen. Wanneer dit het geval is worden deze wijzigingen vooraf aangekondigd middels een vermelding op de website en via een e-mail en /of in de nieuwsbrief.

 

 1. AANMELDEN VOOR /ANNULEREN VAN DEELNAME AAN ACTIVITEITEN

11.1 Aanmelden: Deelnemers met een lidmaatschap dienen zich via de Eversports app aan te melden om aan een wekelijkse activiteit deel te kunnen nemen. Reserveren kan vanaf één (1) week van te voren.

11.2.1 Annuleren: Tot een (1) uur voor aanvang van de activiteit kan deze kosteloos worden geannuleerd via de app. Annuleringen die korter dan één (1) uur van te voren worden doorgegeven worden niet geaccepteerd. De activiteit zal dan in rekening worden gebracht, hetgeen een mindering van één (1) activiteit betekent op het weekabonnement of de rittenkaart.

11.2.2 Indien de annuleringsvoorwaarden anders zijn dan vermeldt in punt 11.2.1, zal dit vermeld staan in de specificaties van de betreffende activiteit.

11.3 Annuleren van een activiteit kan alleen via de Eversports app, dus niet via telefoon of e-mail.

 

 1. ROOSTER

12.1 Op de website staat het actueel geldende rooster voor de wekelijks terugkerende activiteiten. De Relaxplek behoudt zich het recht het rooster op elk moment te wijzigingen. Wanneer dit het geval is zal dit vooraf worden aangekondigd op de website, via een e-mail en /of in de nieuwsbrief. Het kan ook zijn dat er nog geen wekelijkse activiteiten zijn. Dan zal het rooster niet zichtbaar zijn op de website.

 

 1. EVENEMENTEN

13.1 Niet wekelijkse activiteiten zullen op de website van De Relaxplek worden weergegeven als evenement en zijn terug te vinden onder evenementen in de menubalk. De komende evenementen worden getoond op de homepage. Door te klikken op deze evenementen en de instructies te volgen kun je jezelf opgeven voor deelname.

 

 1. FEESTDAGEN, VAKANTIE, ANNULERING

14.1 De Relaxplek behoudt zich de vrijheid op (feest)dagen gesloten te zijn. In dit geval zal dit tijdig en vooraf aangekondigd worden op de website, via een e-mail en /of in de nieuwsbrief.

14.2 Sluiting van De Relaxplek wegens vakantie zal, indien van toepassing, tijdig worden gecommuniceerd in het rooster, via een e-mail en /of in de nieuwsbrief.

14.3 Feestdagen en vakanties zijn reeds doorberekend in de abonnementsprijzen.

14.4 De Relaxplek behoudt zich het recht voor om een geplande sessie te annuleren of de betreffende sessie door een andere docent te laten geven. In geen enkel geval vindt naar aanleiding hiervan restitutie van lidmaatschapsgeld plaats.

14.5 Tijdens een langere sluiting (een week of meer) vanwege ziekte, of onvoorziene omstandigheden, wordt de geldigheidsduur van de kaart verlengd met het aantal weken dat er geen activiteiten gehouden kunnen worden.

 

 1. HUISREGELS

15.1 De Relaxplek vraagt alle deelnemers onderstaande huisregels te respecteren en in acht te nemen:

 • Houdt rekening met omwonenden en medebezoekers van De Relaxplek, veroorzaak op geen enkele wijze overlast bij aankomst en vertrek.
 • Draag gemakkelijke zittende kleding. Voorkom onhygiënische lichaamsgeuren en overmatig parfumgebruik. Gebruik geen bodylotions of creme’s.
 • Schoenen zijn in de zalen niet toegestaan. Deze kunnen worden achtergelaten in de kleedkamers of de kasten bij de zalen.
 • Eten is in de zalen niet toegestaan.
 • Drinken is in de zalen alleen toegestaan in de vorm van water in een goed afsluitbare drinkfles.
 • De deelnemer mag gebruik maken van een eigen mat of van een mat die door De Relaxplek ter beschikking wordt gesteld. Indien gebruikt wordt gemaakt van een mat van De Relaxplek, dient de betreffende deelnemer de mat na gebruik altijd schoon te maken en op te ruimen.
 • Respecteer andere deelnemers en wees bij aankomst en vertrek stil en rustig zodat iedereen van zijn sessie kan genieten.
 • Telefoons dienen bij aanvang van de sessie op stil te worden gezet of het liefst helemaal uit. Dit om zo goed mogelijk van de sessie te genieten en om andere deelnemers niet te storen.
 • Bij aanvang van de sessie wordt de deur van de ruimte gesloten. Gelieve tijdig aanwezig te zijn zodat de sessie zo min mogelijk wordt onderbroken.
 • De Relaxplek neemt de (lichamelijke) integriteit van de deelnemer serieus. Geen enkele vorm van seksueel of seksueel getint gedrag wordt door De Relaxplek getolereerd.

15.2Wanneer een deelnemer de huisregels, zoals genoemd in 12.1 niet naleeft heeft De Relaxplek het recht deze deelnemer toegang te weigeren en diens lidmaatschap per direct te beëindigen. Er zal dan in geen enkel geval sprake zijn van restitutie van reeds betaald lidmaatschapsgeld.

15.3 Indien de activiteiten gehouden worden op externe locaties gelden daar primair de huisregels van de betreffende locatie en zijn de huisregels van De Relaxplek complementair.

 

 1. EIGEN RISICO EN AANSPRAKELIJKHEID

16.1 Schade die door de deelnemer al dan niet opzettelijk of door onoordeelkundig gebruik toegebracht wordt aan eigendommen van De Relaxplek dienen te worden vergoed.

16.2 De Relaxplek is in geen enkel geval verantwoordelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van de deelnemer, noch voor enigerlei vorm van lichamelijk letsel voor, tijdens of na een activiteit.

16.3 De Relaxplek faciliteert activiteiten van hoge kwaliteit. Ondanks dat, bestaat er altijd kans op het oplopen van blessures. Door deelname aan een activiteit aanvaardt de deelnemer dit risico. Deelname aan de activiteiten geschiedt volledig op eigen risico.

16.4 Onderstaande richtlijnen worden door De Relaxplek aangeboden om het risico op blessures te verminderen:

 • Deelname is alleen mogelijk indien gezondheid geen belemmering vormt. Neem bij twijfel, of bij (mogelijke) zwangerschap contact op met jouw huisarts voordat je met de activiteit begint.
 • Voor je eigen veiligheid is het van groot belang een zwangerschap, blessure, of ander lichamelijk dan wel geestelijk ongemak, te melden aan de docent vóór aanvang van de activiteit.
 • Luister goed naar de instructies van de docent en volg deze op. Als je ze niet begrijpt dan ben je er zelf verantwoordelijk voor de docent hierover te informeren zodat je de houdingen toch veilig kunt uitvoeren.
 • Blijf bij het uitvoeren van de houdingen altijd luisteren naar de signalen van je lichaam.
 • Houdt rekening met eventuele lichamelijke beperkingen en accepteer ten alle tijden je grenzen.

 

 1. KLACHTENPROCEDURE

17.1 Klachten over de diensten of producten van De Relaxplek kunnen per e-mail gezonden worden naar: administratie@derelaxplek.nl ter attentie van Mevr. M. Tan.

17.2 Ontvangst van de klacht wordt door De Relaxplek binnen twee (2) werkdagen schriftelijk bevestigd. Binnen tien (10) werkdagen ontvangt de verzender inhoudelijk schriftelijk antwoord.

17.3 Van het moment van ontvangstbevestiging dient de deelnemer De Relaxplek in ieder geval vier (4) weken de tijd te geven de klacht in onderling overleg op te lossen. Wanneer deze termijn is verstreken wordt de klacht gezien als een geschil.

 

 1. TOEPASSELIJKHEID EN GESCHILLEN

18.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met De Relaxplek betreffende deelname aan sessies, trainingen of andere vormen van diensten, opleiding, begeleiding, coaching, behandeling of advisering in de ruimste zin van het woord. Op deze Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

18.2 De Relaxplek hanteert de Nederlandse taalvoering.

18.3 Eventuele geschillen verband houdende met de Algemene Voorwaarden, geldend voor de bij 18.1 genoemde overeenkomsten zullen in eerste instantie, indien mogelijk, in onderling overleg worden opgelost. Wanneer een bevredigende oplossing voor beide partijen niet mogelijk blijkt, kan een juridische weg worden ingeslagen.

 

 1. PRIVACY VERKLARING

19.1 Door het akkoord gaan met deze Algemene Voorwaarden gaat de deelnemer tevens akkoord met de Privacy Verklaring van De Relaxplek. Ga naar https://www.derelaxplek.nl/privacy-verklaring/ voor meer informatie over onze Privacy Verklaring.